Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Bewegen Als Medicijn.BV (nader te noemen BAM),  zowel gratis, kosteloos als betalend, en zijn een integraal onderdeel van alle juridische relaties tussen de Klant en BAM

Artikel 2 - Begripsomschrijving
Onder de navolgende begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan:

 1. a) Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden met uitsluiting van alle voorgaande voorwaarden.
 2. b) Overeenkomst: De overeenkomst tussen de klant en BAM
 3. c) Klant: Een natuurlijk persoon, bedrijf of organisatie die één of meerdere diensten van BAM afneemt.
 4. d) Diensten: Alle diensten zoals (online)cursussen, programma’s, webinars, scholingen en (advies)consulten op het gebied van fitness, voeding, gezondheid en leefstijl die BAM levert aan de klant via het platvorm bewegenalsmedicijn.nl of op andere wijze.
 5. e) Platform: Het platform bewegenalsmedicijn.nl
 6. f) Bedenktijd: Termijn waarbinnen de klant een beroep kan doen op het herroepingsrecht.
 7. g) Herroepingsrecht: Het recht van de klant om de overeenkomst binnen de bedenktijd te herroepen.

Artikel 3 - Aanmelding, overeenkomst & diensten
3.1 Door het invullen van het aanmeldingsformulier via het platform en bevestiging door BAM komt de overeenkomst tot stand. De klant ontvangt direct automatisch bevestiging van de aanmelding per e-mail. De klant dient minimaal 18 (achttien) jaar te zijn.

3.2 Bij aanmelding via een gratis proefperiode gaat het abonnement, na deze periode zonder opzegging door de klant, automatisch over in een betaald abonnement. Het maandelijkse abonnement is na het verstrijken van de gratis proefperiode maandelijks opzegbaar en het jaar abonnement na 12 maanden na het verstrijken van de gratis proefperiode.

 3.3 BAM is gerechtigd om het aanbod te wijzigen. De klant kan geen rechten aan deze wijzigingen ontlenen. Fouten en/of vergissingen in het aanbod binden BAM niet en de klant kan hier geen rechten aan ontlenen.

3.4 BAM heeft het recht een aanmelding van een klant zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.5 BAM is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de levering van diensten.  

Artikel 4 - Betalingen
4.1 De klant kan voor betalingen uitsluitend gebruik maken van de door BAM aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.2 Periodieke betaling vindt plaats voorafgaande aan de serviceperiode. Bij een gratis proefperiode vindt de eerste betaling plaats aan het einde van de proefperiode en voorafgaande aan de betalende periode.

4.3 Proefperiode. De klant ontvangt bij het verstrijken van de proefperiode automatisch een melding van het verstrijken van deze gratis proefperiode. Bij het niet annuleren van de overeenkomst voor verstrijken van deze gratis proefperiode gaat de overeenkomst automatisch over in een betalend abonnement van tenminste 1 maand totdat de klant het abonnement opzegt.

4.4 Tussentijdse opzegging. Ook bij opzegging van de overeenkomst voor het verstrijken van de overeengekomen periode is BAM gerechtigd om de nog openstaande gelden voor de overeengekomen periode te innen.

 4.5 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld wegens niet toereikend saldo op de desbetreffende rekening of door stornering, wordt een bedrag van EUR 2,95 aan extra kosten in rekening gebracht.

Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn voldaan wordt aan BAM, is BAM gerechtigd eenzijdig per direct de klant de toegang tot de diensten en platform op te schorten of te be√ęindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op de klant te verhalen conform de Wet Incasso Kosten.

4.6 Facturen, betalingsherinneringen en betalingsoverzichten worden door BAM uitsluitend elektronisch aangeboden.

Artikel 5 ‚Äď Gebruik van het platform
5.1 De klant maakt voor eigen risico en rekening gebruik van de diensten en/of platform van BAM. De klant is zelf verantwoordelijk voor het nemen van veiligheids- en voorzorgmaatregelen om blessures en ongevallen te voorkomen. De adviezen op het gebied van fitness, training, voeding en medicatie, ook door artsen en therapeuten op het platform dienen enkel ter informatie en gelden niet als vervanging van het advies van een eigen arts of therapeut. De klant is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij de tips en adviezen van BAM opvolgt. Voor deelname met fysieke en gezondheidsbeperkingen is advies en begeleiding door een arts of therapeut aanbevolen.

5.2 De klant is gehouden juiste en volledige informatie te verschaffen bij het aanmaken van het account. Onvolledige of onjuiste informatie dient direct door de klant aangevuld of gecorrigeerd te worden.

5.3 De klant gebruikt het account alleen voor persoonlijke doeleinden en is verantwoordelijk voor geheimhouding van zijn inloggegevens. Het is de klant niet toegestaan om zijn accountgegevens beschikbaar te stellen aan derden. De klant dient BAM direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn account door derden.

Artikel 6 ‚Äď Herroepingsrecht
6.1 De klant beschikt bij elk overeenkomst over een bedenktermijn van 14 (veertien) dagen, waarbinnen de klant zonder opgave van redenen kan herroepen. BAM mag de klant ter verbetering van eigen kwaliteit en diensten vragen naar de reden van herroeping, maar de klant is niet tot opgave van reden verplicht.

6.2 De in artikel 6.1 genoemde bedenktermijn valt binnen de door BAM gehanteerde gratis proefperiode en verstrijkt na 14 (veertien) dagen aan de hand van de aangeboden gratis proefperiode bij aangaan van de overeenkomst.

6.3¬†Herroeping van de overeenkomst, kan uitsluitend door via het platform via de knop ‚ÄėIK ZEG OP‚Äô of via een email naar [email protected].

Herroeping maandelijkse abonnement. Bij herroeping van een maandelijks abonnement, wordt betaling per direct stopgezet.

Herroeping jaarabonnement. Bij herroeping van een jaarabonnement, binnen de eerste 12 (twaalf) maanden van de betalende periode, vervalt de betalingsverplichting na 12 maanden. Bij herroeping na een betalende periode van 12 maanden wordt betaling per direct stopgezet.  

Artikel 7 ‚Äď Aansprakelijkheid BAM en klant
7.1 BAM doet haar uiterste best om correcte en onderbouwde adviezen te verstrekken op haar platform en diensten maar geeft ter zake geen garanties af.

7.2 BAM is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van de diensten en/of het gebruik van het platform, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BAM.

7.3 De klant is aansprakelijk voor schade van BAM die is ontstaan doordat de klant in strijd heeft gehandeld met een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

7.4 Indien de klant via het platform een artikel van een derde partij afneem, dan is BAM niet aansprakelijk voor eventuele schade van de klant en/of en derde die voortvloeit uit de afname van deze artikelen.

7.5¬†Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van BAM te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateri√ęle schade, gederfde winst, ets. Zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van BAM voor het betreffende geval uitkeert.

7.6 Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de klant zelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze algemene voorwaarden.

 7.7 Iedere aansprakelijkheid van BAM vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekken is ingediend.

7.8 BAM is niet aansprakelijk voor iedere niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht.  

Artikel 8 ‚Äď Beschikbaarheid van het platform
8.1 BAM kan storingen door technische infrastructuur, internetverbindingen en overige omstandigheden niet uitsluiten maar streeft ernaar om het platform ongestoord beschikbaar te stellen.

8.2 Bij storing zal BAM zich inspannen om dit zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de storing gelegen is aan BAM toe te rekenen omstandigheden, en langer duurt dan 5 aaneengesloten werkdagen, zal BAM de klant compenseren door een evenredig deel naar tijd van de betaalde prijs restitueren met een maximum van het betaalde maandbedrag.

8.3 BAM kan ten behoeve van onderhoud delen van het platform buiten gebruik stellen en zal de klant hiervan vooraf op de hoogte stellen.

8.4 De klant kan bij het ervaren van een storing, niet aangekondigd door BAM, melden door contact op te nemen met de klantenservice van BAM.

Artikel 9 ‚Äď Webshop & derde partijen
9.1 BAM via het platform artikelen aan via de webshop van derde partijen. Indien de klant via links van BAM in de omgeving van derde partijen komt, zijn de daar geldende gebruiksvoorwaarden, privacy statement en cookiestatement van toepassing. De klant is zelf verantwoordelijk voor het doorlezen van deze regelementen voor gebruik te maken van de diensten van derde partijen.

9.2 BAM is niet verantwoordelijk voor de geleverde diensten en producten van derde partijen.

Artikel 10 ‚Äď Opschorten en opzegging overeenkomst door BAM
10.1 BAM is bevoegd om de toegang tot de diensten en/of het platform op te schorten of de overeenkomst met de klant per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen indien de klant:

 • In strijd handelt met de bepalingen van deze algemene voorwaarden
 • Tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten
 • Handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld
 • Failliet is verklaard

10.2 BAM kan besluiten op verzoek van de klant in geval van aantoonbare medische indicatie en overleggen medische verklaring het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, op te schorten. Opschorten kan nooit met terugwerkende kracht.

Artikel 11 ‚Äď Opzeggen van de overeenkomst door klant
11.1¬†De klant kan de overeenkomst be√ęindigen door 1 (√©√©n) maand voor de einddatum op te zeggen. Indien de klant de overeenkomst niet tijdig opzegt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Bij een overeenkomst van onbepaalde tijd bedraagt de opzegtermijn 1 (√©√©n) maand.

11.2¬†De overeenkomst kan door de klant worden opgezegd via het platform via de knop ‚ÄėIK ZEG OP‚Äô of via een email naar [email protected].

Artikel 12 ‚Äď Wijzigingen van de overeenkomst en diensten
12.1¬†BAM is gerechtigd de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal BAM de klant voorafgaand aan de wijziging informeren over de wijziging. Bam zal indien de wijzigingen van dien aard zijn dat een be√ęindiging gerechtvaardigd is de klant de mogelijkheid bieden de overeenkomst kosteloos te be√ęindigen.

12.2 BAM is gerechtigd de inhoud van de producten en diensten op elk moment aan te passen en zal zich inspannen om de kwaliteit en functionaliteit tenminste gelijk te houden.

12.3¬†BAM kan bij wijzigingen die een aantoonbare negatieve invloed hebben op het gebruik door de klant ervoor kiezen de klant in de gelegenheid te stellen de overeenkomst voortijdig kosteloos te be√ęindigen.

Artikel 13 ‚Äď Intellectuele eigendomsrechten
13.1¬†Alle intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de diensten en het platform, inclusief alle inhoud van het platform, berusten bij BAM, tenzij anders vermeld. Het is de klant niet toegestaan informatie of producten van het platform te vermenigvuldigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm of welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopie√ęn, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BAM.

13.2 Uitgezonderd van 21.1 is het delen van blogs en nieuwsberichten waarvan duidelijk is dat deze bedoeld zijn om te delen via sociale media.  

Artikel 14 ‚Äď Overdracht van rechten
14.1 BAM is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de klant.

14.2 De klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen en/of te verkopen aan enige derde, zonder schriftelijk toestemming van BAM.

Artikel 14 ‚Äď Overdracht van rechten
14.1 BAM is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de

Artikel 15 ‚Äď Ongeldige bepalingen
Indien op enig moment een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet-en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een alternatieve bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 16 ‚Äď Privacy
Het door BAM gebruikte platform Kajabi verzamelt persoonsgegevens van de klant en maakt gebruik van cookies. Zie voor meer informatie de verklaringen op de website www.kajabi.com

Artikel 17 ‚Äď Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen BAM en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 1 november 2023.

Contactgegevens

BewegenAlsMedicijn B.V., Linnaeusweg 31 IJsselstein

[email protected].